Rejestracja / Informacja
25 78 56 130
Udostępnienie dokumentacji medycznej

Dokumentację medyczną udostępnia się:*

 1. Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości,
 2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem, odpowiedniego dokumentu:
 • rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem dowodu osobistego,
 • opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym)
 1. Osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem stosownego upoważnienia

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub  osoba upoważniona  wyraża taką wolę np. składając  „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”.  Wniosek należy złożyć w rejestracji placówki. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć  „Upoważnienie o wydanie dokumentacji medycznej”, chyba, że taka zgoda była już wcześniej złożona w placówce.

Druki Wniosków dostępne są  w rejestracji / sekretariacie placówki.

Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przychodni.

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.

Odbiór kopii dokumentacji medycznej w rejestracji/ sekretariacie, w godzinach  pracy placówki.

 

FORMY I CENNIK UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI:

L. p. Usługa Kwota
1
Pierwsza kopia dokumentacji medycznej, której  pacjent wcześniej nie otrzymał. bezpłatnie
2
Wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 1 strona. 8,50
3
Kopia dokumentacji medycznej – 1 strona. 0,30
4 Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii na elektronicznym nośniku danych. 1,50
6 Do wglądu na miejscu. bezpłatnie

 

*szczegółowe informacje w Rejestracji placówki

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 .11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Ustawa z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej
 • Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych
 • Rozporządzenie MZ z dnia 21.12.2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
Napisz do nas

  Szanowni Państwo, poniższy formularz nie służy do udzelania porad medycznych.

  « * » - pola wymagane