Rejestracja / Informacja
25 78 56 130
Udostępnienie dokumentacji medycznej

Dokumentację medyczną udostępnia się:*

 1. Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości,
 2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem, odpowiedniego dokumentu:
 • rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem dowodu osobistego,
 • opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym)
 1. Osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem stosownego upoważnienia
 2. Po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona składa „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”. Wniosek należy złożyć w rejestracji placówki. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć „Upoważnienie o wydanie dokumentacji medycznej”.

 

Druki Wniosków dostępne są w Rejestracji przychodni.

Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przychodni.

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w terminie do 14 dni roboczych,  licząc od daty złożenia wniosku.

Odbiór kopii dokumentacji medycznej w Rejestracji w godz. pracy przychodni.

 

Koszt udostępnienia dokumentacji

Lp. Usługa Kwota
1. Za 1 stronę wyciągu lub odpisku dokumentacji medycznej. 8,50
2. Za 1 stronę kopii dokumentacji medycznej. 0,30
3. Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii na elektronicznym nośniku danych. 1, 50

 

 

*szczegółowe informacje w Rejestracji placówki

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 .11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Ustawa z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej
 • Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych
 • Rozporządzenie MZ z dnia 21.12.2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
Napisz do nas

  Szanowni Państwo, poniższy formularz nie służy do udzelania porad medycznych.

  « * » - pola wymagane