Rejestracja / Informacja
25 78 56 130
Opieka Domowa

Koordynator Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej: Anna Syta
Telefon: 519-134-110

 

Dokumentacja wymagana do objęcia pacjenta opieką długoterminową:

  • skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia społecznego
  • kwalifikacja pielęgniarki opieki długoterminowej, wg. wzoru określonego przez NFZ

 

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu.Pacjenci objęci pielęgniarską opieką długoterminową nie wymagają hospitalizacji na oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego złożona jest deklaracja wyboru.

 

Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest:

  • zapewnienie pacjentom obłożnie chorym świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych
  • przygotowanie chorego, jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z niepełnosprawnością.

 

Do pielęgniarskiej opieki długoteminowej mogą być zakwalifkowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 pkt.

Okres objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta.