Opieka domowa

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

 


Koordynator Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej: Anna Syta
Telefon: 519-134-110

Dokumentacja wymagana do objęcia pacjenta opieką długoterminową:
-skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia społecznego
-kwalifikacja pielęgniarki opieki długoterminowej, wg. wzoru określonego przez NFZ


Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle  chorymi przebywającymi w domu.Pacjenci objęci pielęgniarską opieką długoterminową nie wymagają hospitalizacji na oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego złożona jest deklaracja wyboru.

Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest:
- zapewnienie pacjentom obłożnie chorym świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych
- przygotowanie chorego, jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z niepełnosprawnością.

Do pielęgniarskiej opieki długoteminowej mogą być zakwalifkowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 pkt.
Okres objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta.